EPV Voima

EPV Voima panosti tänä vuonna erityisesti ydinvoimaan ja uuden strategian mukaisiin hankkeisiin, joiden avulla hiilineutraaliin energiantuotantoon tuodaan joustoa ja ohjattavuutta. Olkiluoto 3 käynnistettiin loppuvuodesta, ja sähköenergian varastointiin tähtäävät sähköakku-, vety- sekä pumppuvoimahankkeet edistyivät. Sateisen vuoden ansiosta vesivoimaa tuotettiin tavallista enemmän.

Lyhyesti EPV Voimasta

EPV Voima tuottaa ydin- ja vesivoimaa Pohjolan Voiman, Teollisuuden Voiman ja Voimapihan kautta. Lisäksi liiketoiminta-alue keskittyy muun muassa sähköenergian varastointiin tähtääviin hankkeisiin.
Niko Paaso, EPV Voiman johtaja: "Olkiluoto 3 on tärkeä osa sekä EPV:n että koko Suomen energiapalettia."

Olkiluoto 3 käynnistettiin, sähköakku-, vety- ja pumppu­voimahankkeet etenivät

Ydinvoimaan ja uusien hankkeiden valmisteluun painottunut vuosi huipentui EPV Voimalla Olkiluoto 3:n reaktorin käynnistämiseen joulukuussa. Seuraava askel on koekäytön aloittaminen, eli yhteistoiminta- ja häiriökokeiden tekeminen eri tehotasoilla. Tavoitteena on, että reaktori tuottaisi alkuvuodesta 2022 ensimmäisen kerran sähköä valtakunnan verkkoon.

–Olkiluoto 3:n valmistuminen on EPV Energialle erittäin merkittävä tapahtuma. Päästöttömänä tuotantomuotona Olkiluoto 3 on tärkeä osa sekä EPV:n että koko Suomen energiapalettia, ja se tukee erinomaisesti Uuden sähkön vallankumous® -strategiaamme. OL3:n myötä ydinvoiman osuus EPV:n sähköntuotannosta nousee peräti 45 prosenttiin, kertoo EPV Voiman johtaja Niko Paaso.

EPV:n ydinvoimavuosi oli suotuisa myös Olkiluoto 1:n ja 2:n osalta. Laitosyksiköt toimivat koko vuoden turvallisesti ja luotettavasti, ja vuosihuollot sujuivat suunnitellusti.

Ydinvoiman rooli EPV:n tuotantoportfoliossa on merkittävä päästöttömyyden lisäksi sen sääriippumattomuuden kannalta. Kun tuuli- ja aurinkovoimaan panostetaan uuden strategian myötä tulevaisuudessa yhä enemmän, on energiantuotanto varmistettava myös silloin, kun sääolosuhteet eivät ole suotuisat.

– Tuotannon joustavuutta tulevat lisäämään ydinvoiman ohella myös täysin uudet hankkeet. Tällä hetkellä EPV:llä on meneillään esimerkiksi sähköakku-, pumppuvoima- sekä vetyhanke, jotka tulevat tukemaan uusiutuvaa energiantuotantoa, sanoo Paaso.

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitusvalmistelut pitkällä

Teollisuuden Voiman osaomistuksessa oleva Posiva jätti joulukuun lopussa Suomen valtioneuvostolle käyttölupahakemuksen käytetyn ydinpolttoaineen kapselointi- ja loppusijoituslaitokselle. Loppusijoitustunnelien louhinta alkoi vuonna 2021 ja kapselointilaitoksen rakennustyöt ovat käynnistyneet Olkiluodossa jo vuonna 2019.

Käytetty ydinpolttoaine kuljetetaan 30–50-vuoden varastointiajan jälkeen kapselointilaitokselle, jossa se kuivataan ja suljetaan kaasutiiviisti loppusijoituskapseleihin. Kapselit sijoitetaan loppusijoitustunneleihin Olkiluodon kallioperään.

– Ydinpolttoaineen loppusijoitus on tarkoitus aloittaa 2020-luvun puolivälissä. Posiva olisi tällöin maailman ensimmäinen loppusijoituksen aloittanut yhtiö, kertoo Paaso.

Vihreän vedyn hanke edistyi

EPV on mukana H-FLEX-E-vetyhankkeessa yhdessä Wärtsilän ja Vaasan sähkön kanssa. Hankkeen tavoitteena on sähkön varastoiminen vedyn muotoon ja sen muuntaminen myöhemmin takaisin sähköksi. Uusiutuvista energialähteistä tuotettua sähköä käytetään erottamaan elektrolyysin avulla vedestä vety, joka varastoidaan. Varastoidusta vedystä tuotetaan jälleen sähköä vetymoottorivoimalaitoksessa.

Suunnitelmana on sijoittaa vetymoottorivoimalaitos Vaskiluodon voimalaitoksen alueelle, joka tarjoaa hankkeelle erinomaisen infran. Hanke sai työ- ja elinkeinoministeriöltä 14 miljoonan tuen.

– Päästöttömästi tuotettu vety voi korvata fossiiliset polttoaineet energiantuotannossa. Se tuo kaivattua joustoa ja ohjattavuutta tuuli- ja aurinkovoimatuotannon rinnalle. Tarkoituksena onkin tuottaa vetyä, kun tuuli- ja aurinkovoimaa on tarjolla paljon ja keskittyä sähkön tuottamiseen vedystä silloin, kun tuuli- tai aurinkovoimaa ei ole saatavana tarpeeksi, Paaso tarkentaa.

Pumppuvoimalaitosta suunnitellaan Pyhäsalmen kaivokseen

EPV:n pumppuvoimalaitoshanke sai tänä vuonna 26 miljoonan euron tuen työ- ja elinkeinoministeriöltä, joka on vielä ehdollinen EU-komission hyväksynnälle. Pyhäsalmen kaivokseen suunniteltu pumppuvoimala toisi muiden hankkeiden ohella merkittävästi lisää säätökykyä ja joustoa EPV:n energiantuotantoon.

– Ala-allas ja sähköntuotantoyksikkö sijoitetaan 1400 metrin syvyyteen kaivoksen pohjalle. Sähkön hinnan ollessa matala vettä pumpataan ala-altaasta yläaltaaseen, kun taas sähkön hinnan ollessa korkea laitos toimii vesivoimalaitoksen tapaan tuottaen sähköä, kun vettä lasketaan yläaltaasta ala-altaaseen, Paaso selvittää.

Hanke on tällä hetkellä suunnitteluvaiheessa, ja investointipäätöstä odotetaan.

Teuvan tuulivoimapuiston sähköakkuhanketta valmisteltiin

Teuvan Paskoonharjun tuulivoimapuiston yhteyteen suunnitellaan sähköakkua, joka tukee EPV:n sähköntuotantoa monipuolisena riskienhallinnan työkaluna. Sähköakku toimii erityisen hyvin nopeaan sähkötehon tarpeeseen.

Hankevalmisteluja on tänä vuonna jatkettu, ja ne tulevat mahdollisesti johtamaan investointiin vuoden 2022 alkupuolella.

Vesivoimaa tuotettiin keskimääräistä enemmän

Vesivoimalaitosten tuotantovuosi oli suotuisa ja käytettävyys säilyi hyvällä tasolla. Laitokset toimivat suunnitellusti ilman merkittäviä häiriöitä. Vuosi oli myös sateinen, ja keskivesivuoden tuotantomäärä ylitettiin.

Sähkönhankinnan jakauma 2021

Koko Suomen sähkönhankinta (86 196 GWh)


EPV:n sähkönhankinta (4 034,8 GWh)

Lyhyesti EPV Voimasta

EPV Voima tuottaa ydin- ja vesivoimaa Pohjolan Voiman, Teollisuuden Voiman ja Voimapihan kautta. Lisäksi liiketoiminta-alue keskittyy muun muassa sähköenergian varastointiin tähtääviin hankkeisiin.
Niko Paaso, EPV Voiman johtaja: "Olkiluoto 3 on tärkeä osa sekä EPV:n että koko Suomen energiapalettia."

EPV Voimaan kuuluvat

Pohjolan Voima Oyj

EPV:n omistus 5,5 %
Toimittaa omakustanteista sähköä ja lämpöä omistajilleen vesi-, lämpö- sekä ydinvoimalla.

Teollisuuden Voima Oyj

EPV:n omistus 6,6 %
Toimittaa sähköä Olkiluodon ydinvoimalaitoksesta. Lisäksi TVO on osakkaana Meri-Porin hiilivoimalaitoksessa.

Voimapiha Oy

EPV:n omistus 33,3 %
Toimittaa Ruotsissa vesivoimalla tuotettua sähköä osakkailleen.