Toimitus­johtajan katsaus

Vuosi 2021 polkaistiin EPV Energialla käyntiin Uuden sähkön vallankumous® -strategian lanseerauksella. Strategian keskiössä on päästötön energiantuotanto, jota kohti kuljimme vuoden aikana vauhdikkaasti. Ydinvoimantuotannon osalta otettiin ratkaisevia askeleita, tuulivoiman tuotantokapasiteettimme kasvoi ja jatkoimme teollisen aurinkovoimatuotannon sekä sähkön varastoinnin teknologioiden selvitystöitä. Sähkön varastointi on merkittävässä roolissa tulevaisuuden energiantuotannon toimintavarmuuden takaamisessa.

Tulevaisuudessa energiapalettimme koostuu ydin-, tuuli-, aurinko- ja vesivoimasta.

Uuden sähkön vallankumous® täydessä vauhdissa

Energiasektori on historiallisessa murroksessa – fossiilisista polttoaineista luovutaan ja hiilidioksidipäästöjä ajetaan nopeasti alas. Murrosta vauhdittaa EU:n Fit for 55 -ilmastopaketti, joka nostaa päästöoikeuksien hintoja.

Sektorimme tekemillä hiilineutraaleilla ratkaisuilla on merkittävä yhteiskunnallinen rooli ilmastonmuutoksen torjumisessa. EPV:n vuoden alussa lanseeratussa Uuden sähkön vallankumous® -strategiassa painottuukin päästöttömän sähkön tuotanto, varastointi ja käytön hallinnointi uusilla teknologioilla.

Tulevaisuudessa energiapalettimme koostuu ydin-, tuuli-, aurinko- ja vesivoimasta. Hyödynnämme myös päästöttömiä raaka-aineita ja kiertotalouden tuotteita kuten metsäenergiaa ja teollisuuskaasuja. Näillä toimilla emme pelkästään tee omasta toiminnastamme päästötöntä, vaan autamme myös yhteiskuntaa päästötavoitteiden saavuttamisessa. Tekemistä riittää, mutta tärkeitä askeleita eteenpäin otetaan uusien hankkeiden muodossa koko ajan.

Suuren mittakaavan hankkeita käynnissä

Tavoitteenamme on uuden strategiamme mukaisesti muuttaa EPV:n energiantuotanto täysin päästöttömäksi 2020-luvun aikana. Tämä vaatii suuria investointeja. Merkittäviä virstanpylväitä saavutettiin kuluneena vuonna, kun Olkiluoto 3 sai käynnistysluvan ja Teuvan Paskoonharjun tuulivoimapuisto valmistui. Teimme myös kesällä investointipäätöksen kuudennen tuulivoimapuiston rakentamisesta Närpiöön.

EPV:n suunnittelupöydältä löytyy myös merkittävä määrä uusia päästöttömän energiantuotannon hankkeita. Tulevat investoinnit kohdistuvat muun muassa tuulivoiman lisäämiseen, ensimmäisen teollisen mittakaavan aurinkovoimapuistomme rakentamiseen sekä energian varastointiin.

Joustavin toimija on pelikentän tähti

Vanhassa maailmassa sähköntuotantoa säädettiin kulutuksen tahtiin. Sääolosuhteista riippuvaisten tuuli- ja aurinkovoiman voimakas lisääntyminen tuo kuitenkin merkittäviä muutoksia pelikenttään. On tehtävä investointeja, joiden avulla energiantuotanto voidaan taata kaikissa tilanteissa. Sähköä tarvitaan tulevaisuudessa myös yhä enemmän yhteiskunnan sähköistyessä. Tämä lisää sähköjärjestelmän joustavuuden merkitystä entisestään.

Tarvetta joustoelementeille ja yhä paremmalle riskienhallinnalle lisäävät myös energiamarkkinoiden hintavaihtelut, jotka olivat loppuvuodesta historiallisen suuret. Tällainen hintojen turbulenssi on kuitenkin markkinoiden uusi normaali, ja siihen on sopeuduttava. Sähkön ollessa kallista sen käyttöä on kyettävä vähentämään, kun taas hinnan laskiessa käyttöä tulee lisätä.

Uuden sähkön maailmassa meillä on energiavarastoja sekä uutta teollisuutta, jota ajetaan puhtaasti sähkön tarjonnan ehdoilla. Myös perinteinen kulutus muuttuu joustavaksi. Energian varastointiratkaisut ovat yksi keskeisimmistä investointikohteistamme joustojen lisäämiseksi. Varastojen avulla tuotanto ja käyttöhetki voidaan irrottaa toisistaan, mikä parantaa päästöttömän energiajärjestelmän toimintavarmuutta huomattavasti.

Paljon riippuu teknologian kehityksestä

Teknologia on globaalia, ja se kehittyy myös energia-alalla nopeasti. Toisella puolella maailmaa tehdyt innovaatiot tulevat ennen pitkää vaikuttamaan myös meidän energiamarkkinoihimme. Katseemme on tulevaisuudessa ja niissä mahdollisuuksissa, joita teknologinen kehitys tuo mukanaan. Maailman muuttuessa meidän on tehtävä rohkeitakin investointeja, jotta pystymme vastaamaan tulevaisuuden energiatarpeisiin. Vedyn hyödyntäminen joustojen lisäämisessä ja sähkön varastoinnissa on yksi merkittävistä uuden teknologian hankkeistamme.

Teknologiatiimit innovoivat ja edistävät hankkeita

Strategiassamme korostuu halumme olla edelläkävijöitä sekä pysyä vahvasti mukana energia-alan murroksessa. Perustimme toimintavuonna kaikkien avainteknologia-alueiden ympärille omat teknologiatiimit, jotka tukevat näitä strategisia tavoitteitamme.

Teknologiatiimit tutkivat uusia teknologioita sekä niiden tuomia mahdollisuuksia tulevaisuuden päästöttömään energiantuotantoon ja joustoihin, innovoivat uusia ratkaisuja sekä vievät hankkeita eteenpäin. Jotta kaikissa tiimeissä olisi parasta mahdollista osaamista, on niissä mukana konsernin ihmisiä yli organisaatiorajojen.

Asiantuntijamme ovat avain päästöttömään tuotantoon

Vuosi 2021 oli EPV:lle menestyksekäs. Tuotimme omistajille enemmän lisäarvoa kuin koskaan.  Onnistuimme myös pandemiasta huolimatta pitämään yhteiskunnan pyörät pyörimässä ja jatkamaan korkeatasoista kehitystyötä. Kiitos kaikesta tästä kuuluu ammattitaitoiselle henkilöstöllemme ja heidän antamalle vahvalle panostukselle.

EPV on osaavien ihmisten ansiosta pystynyt käynnistämään visionäärisiä suuren mittakaavan hankkeita. Myös teknologiatiimeihin on lähdetty rohkeasti ja motivaatiolla mukaan kehittämään tulevaisuuden energiaratkaisuja. Henkilöstömme erinomaisen tietotaidon ansiosta olemme hyvässä vauhdissa matkallamme kohti uuden sähkön vallankumousta ja täysin hiilineutraalia energiantuotantoa.

Rami Vuola
Toimitusjohtaja
EPV Energia Oy

Tulevaisuudessa energiapalettimme koostuu ydin-, tuuli-, aurinko- ja vesivoimasta.