Taloudellinen vastuu

Suunnittelemme ja seuraamme taloutemme kehitystä huolellisesti. Taloudellinen menestyminen luo edellytykset myös sosiaalisesta ja ekologisesta vastuullisuudesta huolehtimiseen.

Kestävää taloudellista toimintaa

Taloudellinen vastuu kattaa sekä toiminnan kestävyyden että ulkopuolelle kohdistuvat taloudelliset vaikutukset. EPV Energian taloudellinen vastuu tarkoittaa talouden kehityksen huolellista suunnittelua ja seuraamista. Ennakoimme tulevaisuudessa toimintaamme vaikuttavia tekijöitä ja pyrimme taloutemme hallinnassa huomioimaan niiden mukanaan tuomat muutokset myös pitkällä aikavälillä.

Menestyksekkäällä liiketoiminnalla on myönteisiä vaikutuksia koko yhteiskuntaan ja erityisesti yhtiön sidosryhmiin kuten

 • osakkaisiin
 • työntekijöihin
 • kumppaneihin.

Hyvän ja menestyksekkään liiketoiminnan vaikutukset näkyvät

 • työpaikkoina
 • investointeina
 • verotuloina.

EPV:n taloudellinen menestyminen luo edellytykset huolehtia sekä yhtiön sosiaalisesta että ekologisesta vastuusta.

Kilpailukykyistä sähköä ja lämpöä osakkaille

Yhtiönä emme itse pyri tekemään toiminnallamme voittoa. EPV Energian tärkeimpänä tehtävänä on varmistaa osakkailleen toimittamansa sähkön ja lämmön kilpailukyky. Tämä edellyttää jatkuvaa toimintaympäristön seurantaa ja vaikuttamista olemassa olevien tuotantoresurssien kehittämiseen. Lisäksi yhtiö ylläpitää ja kehittää valmiutta uusiin investointeihin toimintaympäristön muuttuessa.

Jatkuvaa riskienhallintaa

EPV:n kokonaisvaltaista riskienhallintaa toteutetaan SFS-ISO 31000 -standardia soveltaen ja hallituksen hyväksymän riskienhallintapolitiikan mukaisesti. Riskienhallinta on osa EPV:n johtamisjärjestelmää. Vuonna 2021 toteutettiin riskienhallintaprosessin vuosikellon mukaisesti riskien arviointikokonaisuudet. Riskienhallintaprosessiin osallistettiin jälleen laaja joukko eri liiketoimintayksiköiden työntekijöitä.

Kokonaisvaltainen riskienhallinta:

 • varmistaa toiminnan jatkuvuuden
 • auttaa varautumaan ennakoimattomiin tapahtumiin
 • pyrkii minimoimaan taloudelliset menetykset
 • parantaa mahdollisuuksia arvioida yhtiön kilpailukykyä
 • varmistaa turvallisen työympäristön.

Taloudellisessa vastuussa on tärkeä huomioida toimintaympäristön muutoksista aiheutuvat mahdolliset taloudelliset riskit.

EPV investoi ympäristöön ja tulevaisuuteen

Päätehtävämme on kyetä vastuulliseen energiantuotantoon ja säilyttää omakustannushinta kilpailukykyisenä pitkälle tulevaisuuteen.

Energia-ala on Suomen pääomaintensiivisin toimiala. Voimalaitoksiin ja tuulipuistoihin sitoutuu suuri määrä pääomaa vuosikymmenien ajaksi. Suunnittelemme investointimme huolellisesti. Kehitämme myös investointitarpeidemme ennakointia. Mallinnamme tulevien vuosien investointitarpeita ja pyrimme rahoittamaan ne siten, että toimintavarmuutemme ja omavaraisuusasteemme säilyvät hyvänä.

Suorat taloudelliset vaikutukset vuonna 2021:

 • Ostot: 410,4 MEUR
 • Palkat ja muut korvaukset henkilöstölle: 8,8 MEUR
 • Verot ja sosiaaliset kulut: 2,4 MEUR
 • Kiinteistöverot kokonaisuudessaan: 1,6 MEUR
 • Nettorahoituskulut luotonantajalle: 4,8 MEUR
 • Investoinnit: 122,0 MEUR
 • Lainanlyhennykset rahoittajille: -64,3 MEUR