Sosiaalinen vastuu

Kuljemme yhdessä henkilöstömme ja kumppaneidemme kanssa kohti päästötöntä maailmaa. Henkilöstön hyvinvointi ja työturvallisuus on meille tärkeää – tavoitteena on rakentaa työympäristö, jossa työtapaturmia ei pääse tapahtumaan.

Puhtaampi maailma luodaan yhdessä

EPV luo yhdessä henkilöstönsä ja yhteistyökumppaneidensa kanssa puhtaampaa maailmaa. Työmme merkitys näkyy joka päivä esimerkiksi

 • laskevissa päästömäärissä
 • uusiutuvan energian kasvussa
 • varmassa energiantuotannossa
 • merkittävässä sähkönsiirrossa.

Nämä kehityslinjat kertovat konkreettisesti henkilöstömme korkean tason osaamisesta.

EPV on yksi merkittävimmistä sähkönsiirtäjistä Suomessa

Siirrämme sähköä kantaverkosta ja voimalaitoksilta sähkönjakeluyhtiöille sekä suurille sähkön loppukäyttäjille. Olemme yksi merkittävimmistä kotimaisista sähkönsiirtäjistä ja siirrämme sähköä

 • Pohjanmaalla
 • Etelä-Pohjanmaalla
 • Iijoella
 • Kokkolassa
 • Tornion alueella.

EPV Alueverkko Oy on Suomen suurin suurjännitteinen (110 kV) jakeluverkkoyhtiö. Se siirtää sähköä Pohjanmaalla, Etelä-Pohjanmaalla, Kokkolassa ja Tornion alueella sekä Pohjolan Voiman Iijoen vesivoimalaitoksilta kantaverkkoon. EPV Teollisuusverkot Oy on EPV Energian ja Outokummun omistama yhtiö, joka omistaa Torniossa sijaitsevat 400 kilovoltin (kV) ja 110 kV:n voimajohdot sekä 400/11 kV:n suurjännitemuuntajan.

Investoimme jatkuvasti sähköverkkoinfraan, jotta se pystyy siirtämään yhä enemmän myös tuulivoiman tuottamaa energiaa. Investoinnit ja modernisoinnit myös vahvistavat entisestään sähkön toimitusvarmuutta ja -turvallisuutta. Infran kunnossapidosta huolehditaan laitteiden elinkaaren mukaan.

Sähköverkon käytönvalvontajärjestelmä on toiminnan keskiössä. Tiedonsiirron määrä on kasvanut ja kasvaa jatkossa vielä lisää. Tieto liikkuu nykyisin pääosin valokuidulla kuparin sijaan. Valokuitu kulkee myös sähköasemalta toiselle. Toimiva ja riittävä tiedonsiirto mahdollistaa järjestelmän tehokkaan ja jatkuvan valvonnan sekä operoinnin.

Koska toimiva energian jakelu- ja siirtoverkosto on yhteiskunnalle niin kriittinen, yhtiö varautuu aina verkkoinfran rakentamisessa ja ylläpidossa erilaisiin kriisitilanteisiin. Mahdollisia suurhäiriöitä varten on luotu etukäteen tarkat ohjeistukset.

24 tunnin toiminta­kyky­vaatimukseen valmistautuminen pitkällä

EPV kuuluu Suomen kantaverkkoyhtiö Fingridin määrittelemien merkittävien verkonkäyttäjien joukkoon, jota koskee EU:n sähköjärjestelmän hätätilaa ja käytönpalautusta koskeva verkkosääntö (engl. Network Code for Emergence and Restoration, NC ER). Tämä sääntö asettaa 24 tunnin toimintakykyvaatimuksen kaikille niille sähköasemille, jotka siirtävät yli 30 megawatin (MW) tuotantolaitosten sähkötehot kantaverkkoon. Näin pyritään varmistamaan sähköjärjestelmän hallittu käytönpalautus merkittävässä valtakunnallisessa häiriötilanteessa.

Toimintakykyvaatimus tulee täyttää vuoden 2022 joulukuuhun mennessä, ja EPV onkin aloittanut valmistautumisen hyvissä ajoin. Vuonna 2021 valmistelut saatiin pitkälti päätökseen. Jäljellä on lähinnä järjestelmän testausta, eli aikataulusta on pidetty hyvin kiinni.

Kyberturvallisuuteen panostaminen jatkui

Energia on strateginen tekijä yhteiskunnassa. Sen merkittävä rooli tekee siitä houkuttelevan iskukohteen erityyppisille toimijoille. Myös vuoden 2021 aikana vallinneen trendin mukaan energiayhtiöt sekä näiden kumppanit ovat joutuneet hyökkäysten kohteeksi ympäri maailmaa.

Energiamurroksessa digitalisaatio lisääntyy ja järjestelmät sekä laitteet integroituvat yhä suuremmiksi reaaliajassa toimiviksi kokonaisuuksiksi. Niiltä edellytetään vahvaa toimintavarmuutta. Myös pienkuluttajien rooli osana tätä kokonaisuutta lisääntyy kuluvalla vuosikymmenellä, ja sähkönkäyttö integroituu osaksi sähköjärjestelmän hallintaa.

Kyberturva liittyy tiiviisti EPV:n kaikkeen toimintaan ja sen kehittämiseen. Se pitää huomioida jo suunnitteluvaiheessa ja sitä tulee ylläpitää sekä kehittää operointivaiheessa. Kyseessä on välttämätön ja kriittinen toiminta-alue, johon EPV on kiinnittänyt kuluneenakin toimintavuonna erityistä huomiota.

Uusi tasemalli mahdollistaa säätö­mahdollisuuksien kytkemisen vihreän tuotannon tasapainottamiseen

EPV siirtyi marraskuun alussa sähkömarkkinaregulaation edellyttämään ns. yksitasemallin. Yksitasemalli edesauttaa ja yksinkertaistaa merkittävästi sähkön tuotannon ja kulutuksen kaupallista tasapainottamista siirryttäessä kohti hiilineutraalia sähköntuotantoa. Se edistää sellaisten liiketoimintamallien käyttöönottoa, joiden toteuttaminen aiemmilla pelisäännöillä olisi ollut monimutkaisempaa.

Uuteen tasemalliin siirtyminen on yksi suurimmista sähkömarkkinan muutoksista viimeisen 10 vuoden aikana. Sähkömarkkinaosapuolet voivat nyt hyödyntää tehokkaammin erilaisia säätökykyisiä joustoelementtejään. Näitä ovat esimerkiksi suuret sähkönkulutuskohteet ja pienkuluttajilla vaikkapa sähkölämmitys.

Esimerkiksi ennakoitua pienemmäksi jäänyttä tuulivoiman tuotantoa voidaan kompensoida säätämällä samanaikaisesti kulutusta pienemmäksi. Edeltävässä toimintamallissa tuotannon vajetta piti kompensoida muuta tuotantoa lisäämällä. Uusi malli mahdollistaa ennen pitkää myös sähkön loppukuluttajien säätömahdollisuuksien kytkemisen vihreän tuotannon tasapainottamiseen. Kun aiemmin tuotanto on sopeutunut kulutuksen muutoksiin, jatkossa kulutus sopeutuu nykyistä enemmän ennakoimattomiin tuotannon muutoksiin.

Henkilöstö keskiössä

EPV investoi työntekijöidensä

 • hyvinvointiin
 • työn turvallisuuteen
 • työntekijöiden kehitykseen.

Henkilöstötutkimusten mukaan EPV on innostava työpaikka. Henkilökuntamme koostuu alansa ammattilaisista, ja monipuolista kokemusta energia-alalta löytyy yli neljältä vuosikymmeneltä. Pätevä ja ammattitaitoinen henkilöstömme on yrityksemme tärkein voimavara. EPV:n tavoitteena on varmistaa henkilöstön sitoutuneisuus, motivaatio ja jatkuva kehittyminen.

Työturvallisuus 2021

EPV Energia haluaa huolehtia henkilöstönsä työturvallisuusasioista esimerkillisellä tavalla. Yhtiön tavoitteena on rakentaa työympäristö, jossa työtapaturmia ei pääse tapahtumaan.

Työturvallisuutta seurattiin totuttuun tapaan vuonna 2021 kaikkien konsernin yhtiöiden osalta käsittäen myös kaikki yhtiöiden palveluksessa työskentelevät ulkopuoliset työntekijät. Turvallisuutta seurataan usean eri osa-alueen kautta, jotka EPV:llä ovat

 • työtapaturmat
 • vakavat työtapaturmat
 • työmatkatapaturmat
 • vaaratilanteet
 • turvallisuushavainnot.

Lisäksi vuonna 2021 auditoinneissa oli turvallisuus painopisteenä. Esimerkkinä tästä ovat tuulivoimapuistoauditoinnit, joissa painopisteenä oli rakennustyömaan turvallisuus ja ympäristö. Samoin Seinäjoen voimalaitoksessa auditoitiin sähkömurskan käytön turvallisuutta.

Työpaikkatapaturmista lasketaan tapaturmataajuutta, joka kuvaa tapaturmien lukumäärää miljoonaa tehtyä työtuntia kohden, EPV:ssä mukaan lukien työmatkatapaturmat. Tilastoinnissa on huomioitu myös EPV:n palveluksessa toimivat palvelutoimittajat.

 • tapaturmien lukumäärä 8 (vuonna 2020 8 kpl)
 • tapaturmataajuus 15,81 (vuonna 2020 10,44).

Viime vuonna EPV:n omalle henkilöstölle sattui kaksi tapaturmaa. Näistä yksi oli vakava työtapaturma (poissaoloa 8 päivää) ja yksi työtapaturma (ei sairaslomaa). EPV:ssä tapaturmiksi lasketaan kaikki sellaiset tilanteet, joissa on jouduttu turvautumaan ensiapuun tai on tuntunut kipua, kuten vaikka haava käteen tai kaatuminen työmatkalla. Tapaturmalaskenta on kriittisempää kuin alalla keskimäärin. Olemme asettaneet vastuullisuuden riman erittäin korkealle työturvallisuuden suhteen.

Laajalla tapaturmien raportoinnilla varmistetaan myös, että pienimmätkin tapaturmat kirjataan ja tehdään vaadittavat korjaavat toimenpiteet työpaikalla. Energiateollisuuden tapaturmalaskentaohjeiden mukaan EPV:n oman henkilöstön tapaturmataajuus oli 4,34. Emme voi olla tyytyväisiä tapaturmalukuihin, kun tavoitteena on 0 tapaturmaa. Tarkoituksena onkin vuonna 2022 edelleen terävöittää käytäntöjämme tämän osalta.

Ehjänä töistä kotiin -kampanja

EPV järjesti vuonna 2021 työturvallisuuskampanjan, jossa turvallisuusasioita korostettiin entistä enemmän viestinnällä ja kannustamalla puuttumaan epäkohtiin. Tavoitteena oli muistuttaa meitä kaikkia työturvallisuudesta ja siitä, että sitä me emme koskaan voi korostaa liikaa. Yhtiön tavoitteena on rakentaa omalle henkilöstölle ja urakoitsijoille työympäristö, jossa työtapaturmia ei pääse tapahtumaan.

Henkilöstön osaamisen ylläpitäminen on keskeisessä roolissa

Strategian mukaisesti haluamme varmistua siitä, että pysymme alan murroksessa ja muutoksessa mukana, ja mielellään toimimme siinä myös edelläkävijöinä. EPV Energia -konsernin henkilöstön osaamisen ylläpitäminen on keskeisessä roolissa, jotta liiketoiminnan kannattavuus ja jatkuva kehitys voidaan varmistaa.

Tämän tavoitteen saavuttamiseksi EPV päätti vuonna 2021 perustaa avainteknologia-alueiden ympärille omat tiimit. Teknologiatiimit muodostuvat EPV-konsernin ihmisistä yli organisaatiorajojen. Näin saamme tuotua joka osa-alueen parhaan osaamisen määrätyn asian ympärille. Tavoittelemme myös osaamispääoman optimaalista hyödyntämistä sekä osaamisen ja hyvien käytänteiden jakamista tiimien välillä.

Tässä hyvällä johtamisella ja yhdessä tekemisellä on tärkeä rooli. Hyvä johtaminen on meille tärkeää ja haluamme, että siihen panostetaan. Tavoitteena on synnyttää innostunut EPV-tiimi, jossa jokainen työntekijä voi oppia uutta, kehittyä ja olla ylpeä.

Organisaatiossamme, koko konsernin laajuisesti, on viimeisen kahden vuoden aikana nostettu vahvemmin esille johtaminen. Johtaminen ja esihenkilötyö ovat saaneet esimerkiksi henkilöstötutkimuksissamme hyviä arvosanoja, ja olemme määrätietoisesti kehittämässä johtajuutta vielä entistäkin paremmalle tasolle. Olemme muun muassa järjestäneet esihenkilöille ja tiimien vetäjille koulutuksia johtajuuden eri teemojen ympärillä.

Vastuullisena toimijana on ensiarvoisen tärkeää huolehtia siitä, että tietoturvallisuusosaaminen on korkealla tasolla. Vuonna 2021 EPV jatkoi edellisvuoden tapaan säännöllisin väliajoin tietoturva- ja tietosuojakoulutusta koko henkilöstölle.

Ketterät henkilöstöprosessit käyttöön sekä suorituksen johtamisen kehittämistä

EPV-konsernissa otettiin huhtikuussa 2021 koko henkilöstön käyttöön etenemissuunnitelman mukaisesti henkilöstötietojärjestelmä, joka kattaa työsuhteen elinkaareen liittyvät henkilöstöhallinnon prosessit. Henkilöstöjärjestelmän myötä koko henkilöstöllä on nyt reaaliaikainen näkymä omaan työsuhteeseen liittyviin tietoihinsa. Järjestelmä toimii myös operatiivisen esimiestyön tukena.

Palkitsemisen ja suorituksen johtamisen mallia tarkasteltiin syksyllä 2021 ja selvitettiin erilaisia vaihtoehtoja sen kehittämiseen. Tarkastelun lopputuloksena nykyistä mallia päivitettiin kevyesti ja uudistukset otettiin käyttöön vuoden 2022 alusta. Palkitsemisen perusteena olevat tavoitteet sekä mittarit ohjaavat strategian mukaiseen toimintaan, ja palkitsemisen mittarit liittyvät tekijöihin, joihin johto ja asiantuntijat voivat selkeästi omalla toiminnallaan vaikuttaa.

Suunnitelmallinen työ hyvinvoinnin lisäämiseksi

Työterveyteen ja hyvinvointiin suhtaudutaan EPV:ssä ennakoivasti. Yhtiö selvittää työympäristön ja työyhteisön tilaa säännöllisesti erilaisin kyselyin ja tutkimuksin sekä kehittää henkilöstöpolitiikkaa ja työilmapiiriä tulosten pohjalta.

Myös säännöllisin väliajoin pidettävissä kehityskeskusteluissa esimies ja työntekijä keskustelevat työhyvinvointiin ja työssäjaksamiseen liittyvistä asioista. EPV näkee työhyvinvoinnin kokonaisvaltaisena asiana, joka kattaa niin henkisen kuin fyysisen hyvinvoinnin.

Työtyytyväisyyden tasoa seurataan säännöllisesti koko konsernin laajuisella työtyytyväisyyskyselyllä, mikä toteutetaan vuosittain koko henkilöstölle. Vastausaktiivisuus on ollut kyselyissä aina erittäin hyvä. Vuoden 2021 kyselyyn vastasi jälleen 87 prosenttia henkilöstöstä.

Kysely oli hieman edellisvuotta laajempi, jakautuen viiteen pääosioon: oman työni sisältö, esihenkilöni toiminta, työyhteisön toimivuus, työnantajayritykseni johdon toiminta sekä työnantajayritykseni työnantajana. Näiden lisäksi kysyttiin myös etätyön tekemiseen liittyviä kysymyksiä.

Kaikkien päämittareiden tulokset olivat erinomaisia (vaihdellen välillä 4,12 – 4,59 viisiportaisella asteikolla 1-5) ja ylittivät selvästi jokaisella osa-alueella ko. tutkimuslaitoksen kaikkien alojen vertailuaineiston tulokset.

Tulokset osoittivat vahvaa sitoutumista ja luottamusta yhtiön strategiaan sekä korkeaa suositteluvalmiutta EPV:tä kohtaan työnantajana. Olemme myös ylpeitä siitä, että tänä haastavana korona-aikana henkilöstö osoitti erityisesti arvostavansa työnantajan ponnistuksia yhteisen hyvinvoinnin eteen.

Oman työn ja muun elämän yhteensovittaminen sekä esimiehen riittävä tiedottaminen henkilöstön työhön liittyvistä asioista ovat heikentyneet edelliseen kyselyyn verrattuna, samalla myös innostus ja voimavarat ovat kärsineet. Tämä heijastelee varmastikin yleistä korona-ajan kokemusta työelämässä. Joskin näissäkin osa-alueissa kaikki arvosanat olivat vahvasti tasolla 4.

Poikkeukselliset ajat jatkuivat koronan myötä

Koronavirus on muuttanut työskentelytapojamme ja organisaatioiden tapoja kommunikoida hyvin nopeasti. EPV Energian konserniyhtiöissä varauduttiin mahdollisiin koronavirustartuntoihin, joita ennaltaehkäistiin monin toimenpitein. Korona-aikana on kiinnitetty erityistä huomiota työssäjaksamiseen. EPV järjesti henkilöstökyselyn lisäksi syksyllä 2021 erillisen hybridityökyselyn, jossa selvitettiin hybridityön ja etätyöskentelyn sujuvuutta.

Tiivis yhteistyö eri sidosryhmien kanssa jatkui vuonna 2021

Työskentelemme tiiviisti sidosryhmiemme kanssa monissa kestävään kehitykseen liittyvissä asioissa ja pidämme yllä aktiivista vuoropuhelua. Sidosryhmätyö on merkittävä osa EPV:n vastuullisuustyötä. Yhtiö käy sidosryhmiensä kanssa jatkuvaa ja avointa vuoropuhelua, jota hyödynnetään myös toiminnan kehittämisessä. Tärkeimpiä sidosryhmiämme ovat

 • osakkaat
 • työntekijät
 • paikalliset yrittäjät ja kumppanit
 • maanomistajat
 • päätöksentekijät
 • rahoittajat
 • viranomaiset
 • oppilaitokset
 • paikalliset yhteisöt.

EPV on mukana vaikuttamassa

Hyvä ja toimiva yhteistyö päätöksentekijöiden ja viranomaisten kanssa sujuvoittaa hankkeita. Järjestöjen jäsenenä olemme mukana vaikuttamassa. Energiantoimitusvarmuus vaatii monipuolisen energiantuotantopaletin ylläpitoa. EPV tuottaa sähköä Suomessa monipuolisesti usealla eri energianlähteellä ja tuotantomuodolla. Laaja-alaista energiantuotantopalettia ja sähkönsiirtokapasiteettia ei rakenneta tai hoideta ilman tehokasta yhteistyötä viranomaisten kanssa. Energiantuotantohankkeet ovat pitkäkestoisia. Tässä prosessissa kuntien päättäjillä ja viranomaisilla on tärkeä rooli aina lupaprosesseista kaavoitukseen ja ympäristövaikutusten arviointiin saakka. Yhteydenpito jatkuu luonnollisesti myös koko energiantuotannon elinkaaren ajan.

EPV valmistautuu eurooppalaisen sähkö­markkina­integraation säätelyn mukaiseen sähkökauppaan

Eurooppalaisen sähkömarkkinaintegraation säätelyn mukaan sähkökauppa on muuttumassa nykyistä tunnin resoluutiota nopeatempoisemmaksi. 15 minuutin kaupankäyntijakso eli varttitase tulee käyttöön keväällä 2023.

EPV:n asiantuntijat ovat mukana useissa alan edunvalvontaan liittyvissä toimikunnissa. EPV on:

 • Energiateollisuuden sähkömarkkinatoimikunnan puheenjohtaja ja Fingridin sähkömarkkinatoimikunnan jäsen
 • Fingridin verkkotoimikunnan jäsen
 • pohjoismaisen taseselvitysyhtiö eSett Oy:n Customer committeen jäsen
 • Energiateollisuuden Tukkumarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysfoorumin jäsen
 • Energiateollisuuden mandaatilla Fingridin johtaman kansallisen NBM-työryhmän jäsen edustamassa tuulivoimatuottajan näkökulmaa energiakauppaan liittyvissä aiheissa.

Aktiivisesti mukana alan eri järjestöissä

EPV Energia on mukana energia-alan keskeisissä järjestöissä kuten Energiateollisuus ry:n, Suomen Tuulivoimayhdistys ry:n, Bioenergia ry:n, Hiilitieto ry:n ja WEC Finlandin toiminnassa. Osallistumalla alan merkittävien järjestöjen toimintaan olemme mukana julkisessa keskustelussa ja vaikuttamassa. Aktiivisen osallistumisen ansiosta olemme ajan tasalla koko alan ja toimintaympäristön viimeisimmistä käänteistä.

EPV liittyi vuonna 2021 mukaan myös Suomen vetyklusteriin. Suomen vetyklusteri (Hydrogen Cluster Finland) on yritysten ja teollisuusjärjestöjen verkosto, joka perustettiin edistämään yhteistyötä, liiketoimintamalleja ja vetyyn liittyvien ratkaisujen vientiä sekä välittämään tietoa vedyn hyödyistä medialle, päättäjille ja kaikille vetytaloudesta kiinnostuneille ihmisille. Klusteri on valmistellut vision, jonka tavoitteena on, että vuoteen 2030 mennessä vetytaloudesta on tullut Suomelle uusi viennin tukijalka.

Asioimme paikallisten yritysten kanssa

Työllistämme organisaatiomme ulkopuolella vuosittain jopa satoja yrityksiä. Teemme läheistä ja avointa yhteistyötä monien eri sidosryhmien kanssa. Työllistämme oman henkilöstömme lisäksi vuosittain satoja yrittäjiä ja ammattilaisia. Vuosien aktiivisen yhteistyön ansiosta meille on rakentunut asiantuntevia kumppaniverkostoja eri energiantuotantomuodoille. Paikalliset alihankkija- ja kumppaniverkostot ovat toimintamme elinehto.

Alueiden omat urakoitsijat mukaan hankkeisiin

Paikalliset yritykset ovat EPV:n tärkeitä kumppaneita esimerkiksi sähkönsiirrossa, puunhankinnassa, voimalaitoksilla, turvetuotannossa ja tuulivoimapuistojen rakennusvaiheessa.

Tiivistä yhteistyötä maanomistajien kanssa

Teemme yhteistyötä maanomistajien kanssa koko tuulivoimapuiston elinkaaren ajan, joka voi kestää jopa yli 50 vuotta. Kaikkiaan EPV:n tuulipuistoilla on noin 600 eri maanomistajaa. Tämän suuren ja tärkeän sidosryhmän huomioiminen on luonnollisesti koko EPV:n organisaatiolle tärkeää. EPV tekee yhteistyötä maanomistajien kanssa esimerkiksi tuulipuistojen rakentamisen ja turvetuotannon yhteydessä. Tuulivoimahankkeiden eri vaiheissa olemme aktiivisesti yhteydessä maanomistajiin ja pyrimme myös vuoropuheluun ilmoittamalla maanomistajille kontaktihenkilöt, joihin olla yhteydessä, jos kysymyksiä ilmenee.

Myös biopolttoainehankinnassa olemme tiiviisti yhteistyössä maanomistajien kanssa. Vuokraamme heiltä turvetuotantoalueita ja käymme puukauppaa. Myös puunkorjuu suunnitellaan ja sovitaan aina yhdessä maanomistajan kanssa. Korjuun jälkeen käydään aina yhteinen keskustelu korjuun sujuvuudesta ja muista yksityiskohdista.

Maanomistajat ovat mukana sähköverkon kunnossapidossa ja sähkönsiirron projekteissa. Kun uusien voimalinjojen suunnittelu aloitetaan, ollaan maanomistajiin yhteydessä infokirjeitse. Yleissuunnittelun edetessä sopimusneuvotteluvaiheeseen, tavataan jokainen maanomistaja tarvittaessa henkilökohtaisesti. Tapaamisessa maanomistajan kanssa kerromme tarkemmin voimajohdon pylväiden sijainnista ja kuinka olemme tähän ratkaisuun päätyneet. Tässä vaiheessa maanomistaja voi mahdollisuuksien mukaan vaikuttaa pylväspaikkoihin. Rakentamisen alkaessa valittu urakoitsija on yhteydessä maanomistajiin kirjeitse. Kirjeessä ilmoitetaan urakan tarkemmat yhteystiedot ja aikataulu.