EPV Energian­hallinta

EPV Energianhallinnan vuosi on ollut vilkas. Teuvan Paskoonharjun tuulivoimapuiston laajennus sekä Vaskiluodon sähkökattila liitettiin osaksi EPV:n energiajärjestelmää. Myös muita merkittäviä hankkeita oli suunnittelupöydällä, kuten konsernin SCADA-järjestelmän hankinta. Vuoden loppupuolella EPV siirtyi yksitasemalliin, joka auttaa tuotannon ja kulutuksen tasapainottamisessa keskellä päästöttömän sähköntuotannon vallankumousta.

Lyhyesti EPV Energianhallinnasta

EPV Energianhallinta tuottaa energianhallintaan liittyviä palveluja EPV:n osakkaille sekä EPV:n omistamille tai osaomisteisille energiayhtiöille.
Reima Neva, EPV Energiahallinnan johtaja: "Toimintamme nopeusvaatimukset kasvavat siirtyessämme kohti varttitasemarkkinaa."

Uuden sähkön vallankumous® saapuu energianhallintaan

Energianhallinta on merkittävä osa EPV:n toimintaa. Energianhallintaan keskittyvä operointikeskus tuottaa osakkaiden tukkusähkötaseen hallintaan tehtäviä palveluita sekä ostaa ja myy sähköä Pohjoismaisessa sähköpörssissä. Operointikeskus myös suunnittelee ja ohjaa EPV:n tuotantoyhtiöiden tuotantoa sekä optimoi tuottoja tukkusähkömarkkinoilla ja minimoi kustannuksia tasesähkömarkkinoilla.

Lisäksi yksikkö on investointiprojekteissa mukana huolehtimassa investointikohteiden liitynnöistä energianhallintaan. EPV:n Uuden sähkön vallankumous® -strategian mukaisissa hankkeissa liittymärajapinnat monimutkaistuvat, kun siirrytään kohti entistä automatisoidumpia ohjausprosesseja.

– Esimerkiksi sähkökattilainvestointien yhteydessä osallistuminen eri taajuusmarkkinoille edellyttää nopeaa reagointia. Kun tuntitason optimoinnista siirrytään kohti varttitasemarkkinaa vuonna 2023, nopeusvaatimukset kasvavat laajemminkin kaikessa toiminnassamme, kertoo EPV Energianhallinnan johtaja Reima Neva.

Tänä vuonna Teuvan Paskoonharjun tuulivoimapuiston laajennus liitettiin osaksi operointikeskuksen tasehallintaa. Lisäksi joulukuussa käyttöön otettu Vaskiluodon sähkökattila liitettiin EPV:n energianhallintaan.

Vaskiluodon sähkökattila apuna kaukolämpötuotannon optimoinnissa

Vaskiluotoon hankittu sähkökattila on kuin suuri vedenkeitin, jonka avulla sähköllä tehdään lämpöä. Sähkökattila on varattuna Olkiluoto 3:n järjestelmäsuojakokonaisuuteen. Laitoksen häiriötilanteissa sähkökattila voidaan kytkeä nopeasti pois päältä, mikä auttaa koko Suomen sähkövoimajärjestelmän hallintaa vikatilanteessa.

Niinä ajankohtina, joina kattila ei ole järjestelmäsuojaan varattuna, voidaan sitä hyödyntää joustavana elementtinä osana Vaasan kaukolämpötuotannon optimointia. Optimoinnissa lasketaan, missä määrin sähkökattilalla kannattaa minäkin ajankohtana korvata muuta voimalaitoksilla tapahtuvaa lämmöntuotantoa, ja missä tilanteissa lämpöä kannattaa tuottaa Vaskiluodon lämpövarastoon myöhempää käyttöä varten.

Operointikeskus ohjaa Vaskiluodon sähkökattilan ja lämpövaraston käyttöä

Operointikeskus ja optimointialgoritmit ohjaavat Vaskiluodon sähkökattilaa siten, että sen ominaisuudet hyödynnetään aina maksimaalisesti. Kun Vaasan lämmöntuotannon optimoinnissa on mukana myös huomattavan suuri lämpövarasto, markkinahintoja on ennustettava parikin viikkoa eteenpäin, jotta lämpövarastoa voidaan ladata ja purkaa oikeina ajankohtina.

Ennusteisiin liittyy suuria epävarmuuksia. Samanaikaisesti pitää myös huomioida päivän aikana syntyvät tilaisuudet tunnin ja tulevaisuudessa vartin mittaisilla markkinoilla.

– Optimointialgoritmien antamia tuloksia pitää siis jatkuvasti arvioida kriittisesti. Operointikeskuksen henkilökunnalla on tästä syystä keskeinen rooli tulosten analysoinnissa. Varsinainen laskenta on kuitenkin energiavallankumouksen ja sektori-integraation mukana jäämässä edistyneiden algoritmien tehtäväksi, Neva tarkentaa.

Suunnittelupöydällä olevia hankkeita vietiin eteenpäin

Energianhallintayksikkö oli toimintavuoden aikana tiiviisti mukana myös suunnitteluvaiheessa olevissa hankkeissa.

– Autoimme Teuvan tuulivoimapuiston sähköakun sekä Seinäjoen voimalaitoksen alueelle tulevan kaukolämpöakun ja sähkökattilan käyttöönoton suunnittelussa. Energianhallinnan tehtävänä on ollut selvittää, miten ne kytketään operointikeskuksen toimintaan ja varmistaa, että hankintasopimuksissa liittymärajapinnat mahdollistavat haluamamme ohjausmahdollisuudet, sanoo Neva.

Energianhallinta on osallistunut myös Lapuan Heininevalle suunnitellun aurinkovoimapuiston esiselvitystyöhön.

– Olemme kaavailleet, miten aurinkovoimapuisto voitaisiin liittää EPV:n tasehallintaan. Sähköntuotantoa tulee seurata ja ennustaa tunti tunnilta. Koska auringonpaistetta ei voida useinkaan ennakoida täsmälleen, on mietittävä, miten poikkeamia hallitaan päivänsisäisillä markkinoilla, Neva kertoo.

Uusi tasemalli otettiin käyttöön

EPV siirtyi marraskuun alussa sähkömarkkinaregulaation edellyttämään niin sanottuun yksitasemallin. Yksitasemalli edesauttaa sekä yksinkertaistaa merkittävästi sähkön tuotannon ja kulutuksen kaupallista tasapainottamista siirryttäessä kohti hiilineutraalia sähköntuotantoa. Se edistää sellaisten liiketoimintamallien käyttöönottoa, joiden toteuttaminen aiemmilla pelisäännöillä olisi ollut monimutkaisempaa.

Uuteen tasemalliin siirtyminen on yksi suurimmista sähkömarkkinan muutoksista viimeisen 10 vuoden aikana. Sähkömarkkinaosapuolet voivat nyt hyödyntää tehokkaammin erilaisia säätökykyisiä joustoelementtejään. Näitä ovat esimerkiksi suuret sähkönkulutuskohteet ja pienkuluttajien kohdalla sähkölämmitys.

– Esimerkiksi ennakoitua pienemmäksi jäänyttä tuulivoiman tuotantoa voidaan kompensoida säätämällä samanaikaisesti kulutusta pienemmäksi. Edeltävässä toimintamallissa tuotannon vajetta piti kompensoida muuta tuotantoa lisäämällä. Uusi tasemalli mahdollistaa ennen pitkää myös sähkön loppukuluttajien säätömahdollisuuksien kytkemisen vihreän tuotannon tasapainottamiseen. Kun aiemmin tuotanto on sopeutunut kulutuksen muutoksiin, jatkossa kulutus sopeutuu nykyistä enemmän ennakoimattomiin tuotannon muutoksiin, sanoo Neva.

SCADA-valvomojärjestelmän käyttöönottoa valmisteltiin

EPV päätti hankkia käyttöönsä oman SCADA-valvomojärjestelmän (engl. Supervisory Control And Data Acquisition), joka tukee erinomaisesti Uuden sähkön vallankumous® -strategiaa. Järjestelmää käytetään muun muassa sähköntuotannon, -siirron ja -jakelun sekä erilaisten teollisen kokoluokan sähkönkäyttökohteiden valvonnassa ja ohjauksessa.

EPV:llä järjestelmää tulevat omassa toiminnassaan hyödyntämään verkkoyhtiöt sekä EPV Tuulivoima. SCADA-ohjausta tullaan soveltamaan koko EPV:n tuotantoon sekä uuden strategian mukanaan tuomiin uusiin ohjattaviin kohteisiin. Varttitaseeseen siirryttäessä tuntitason ohjaukset korvautuvat varttiohjauksilla.

– SCADA tulee olemaan solmupiste, joka vie energianhallintajärjestelmän ja optimoinnin laskentatulosten ohjauskäskyt kohteeseen. Toiminnan tempo tiivistyy niin, että manuaalinen ohjaaminen ei ole tulevaisuudessa enää riittävän nopea tapa toimia, Neva kertoo.

SCADA-järjestelmän käyttöönoton on suunniteltu tapahtuvan asteittain vuosina 2023–24. Kuluneen vuoden aikana muutokseen on valmistauduttu esimerkiksi uutta henkilökuntaa palkkaamalla ja toimittajia kilpailuttamalla.

– SCADA-järjestelmän käyttöönotto on yksi niistä keinoista, joilla energianhallinta varautuu tulevaisuuteen. EPV:n strategiassa korostuu päästöttömän energiantuotannon lisäksi toiminnan laajentaminen uusille alueille. Pelkän sähköntuotannon sijaan näillä alueilla optimoidaan monimutkaisempaa kokonaisuutta, johon liittyy tuotanto- ja kulutusjoustoja sekä sähkön että lämmön osalta. Jatkon kannalta onkin monista teknisistä yksityiskohdista johtuen mielekästä, että ohjausjärjestelmä on täysin omassa kontrollissa ja kehitettävissä, korostaa Neva.

Kyberturvallisuuteen panostaminen jatkui

Energia on strateginen tekijä yhteiskunnassa. Sen merkittävä rooli tekee siitä houkuttelevan iskukohteen erityyppisille toimijoille. Myös vuoden 2021 aikana vallinneen trendin mukaan energiayhtiöt sekä näiden kumppanit ovat joutuneet hyökkäysten kohteeksi ympäri maailmaa.

Energiamurroksessa digitalisaatio lisääntyy ja järjestelmät sekä laitteet integroituvat yhä suuremmiksi reaaliajassa toimiviksi kokonaisuuksiksi. Niiltä edellytetään vahvaa toimintavarmuutta. Myös pienkuluttajien rooli osana tätä kokonaisuutta lisääntyy kuluvalla vuosikymmenellä, ja sähkönkäyttö integroituu osaksi sähköjärjestelmän hallintaa.

– Kyberturva liittyy tiiviisti EPV:n kaikkeen toimintaan ja sen kehittämiseen. Se pitää huomioida jo suunnitteluvaiheessa ja sitä tulee ylläpitää sekä kehittää operointivaiheessa. Kyseessä on välttämätön ja kriittinen toiminta-alue, johon EPV on kiinnittänyt kuluneenakin toimintavuonna erityistä huomiota, sanoo Neva.

Lyhyesti EPV Energianhallinnasta

EPV Energianhallinta tuottaa energianhallintaan liittyviä palveluja EPV:n osakkaille sekä EPV:n omistamille tai osaomisteisille energiayhtiöille.
Reima Neva, EPV Energiahallinnan johtaja: "Toimintamme nopeusvaatimukset kasvavat siirtyessämme kohti varttitasemarkkinaa."

EPV Energianhallintaan kuuluu

EPV Tase

EPV:n omistus 100 %
Tuottaa energianhallintaan liittyviä palveluja EPV:n osakkaille sekä EPV:n omistamille tai osaomisteisille energiayhtiöille.